Privatumo politika

UAB „TUTUTIS“

 

PRIVATUMO POLITIKA

 

 • SĄVOKOS
 1. UAB „Tututis“ (toliau – Tututis) Privatumo politikoje (toliau – Politika) naudojamos sąvokos:
  • Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti;
  • Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
  • Reglamentas – Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. Reglamentas (ES) 2016/679.
  • Slapukas – nedidelis tekstinis failas, kurį internetinis puslapis tutis.lt išsaugo lankytojo galiniame įrenginyje (kompiuteryje, mobiliajame telefone) tam, kad naudotojo galinis įrenginys būtų atpažintas naudotojui pakartotinai apsilankius internetiniame puslapyje;
  • kitos sąvokos kaip jos apibrėžtos Reglamente, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose LR teisės aktuose, reguliuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.
 2. INTERNETINIAME PUSLAPYJE TVARKOMI ASMENS DUOMENYS
 3. Tututis internetiniame puslapyje tutis.lt Jūsų asmens duomenis tvarko:
  • įrašant internetiniame puslapyje tutis.lt naudojamus slapukus į Jūsų galinį įrenginį, kurį naudodami apsilankote šiame puslapyje.

 

 • TUTUTIS INTERNETINIAME PUSLPAPYJE NAUDOJAMI SLAPUKAI
 1. Tututis naudojami internetinio puslapio tutis.lt slapukai įrašomi į Jūsų galinį įrenginį pirmą kartą apsilankius šiame puslapyje.
 2. Slapukų pagalba Tututis tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:
  • Jūsų naudojamos naršyklės tipą;
  • Jūsų naršymo istoriją;
  • Jūsų galiniam įrenginiui priskirtą internetinio protokolo (IP) adresą;
  • apsilankymų internetiniame puslapyje skaičių;
  • naršymo Tututis internetiniame puslapyje trukmę;
  • peržiūrėtas Tututis internetinio puslapio sekcijas;
  • kitą informaciją apie Jūsų atliktus veiksmus Tututis internetiniame puslapyje.
 3. Slapukus Tututis naudoja siekdamas:
  • užtikrinti internetinio puslapio funkcionalumą;
  • tobulinti ir vystyti internetinį puslapį, kad jis atitiktų Jūsų naršymo poreikius;
  • diegti internetiniame puslapyje naujas funkcijas, kurios palengvintų naudojimąsi puslapiu, informacijos puslapyje paiešką, taip pat sudarytų galimybes internetiniu puslapiu naudotis platesniam naudotojų ratui;
  • užtikrinti parduodamos produkcijos ir teikiamų paslaugų plėtrą;
  • analizuoti naudotojų elgseną naršant Tututis internetiniame puslapyje;
  • susieti savo internetinį puslapį su administruojamomis socialinio tinklo paskyromis:
   • https://www.instagram.com/tutisbaby/;
   • https://www.instagram.com/tutisrussia/;
   • https://www.facebook.com/tutisbaby;
   • https://www.facebook.com/Tutisvezimeliai;
   • https://www.facebook.com/tutisitaly;
   • https://www.facebook.com/TutisRussia/;
   • https://vk.com/public134891736;
   • https://www.linkedin.com/company/tututis/;
   • https://www.youtube.com/user/tututiszippy.
  • sekti savo internetinio puslapio parodymus.
 4. Tututis internetiniame puslapyje naudojami šių kategorijų slapukai:
  • griežtai privalomi slapukai, skirti užtikrinti internetinio puslapio funkcionavimą tam, kad galėtumėte naudotis visomis internetinio puslapio funkcijomis. Šie slapukai renka bendro pobūdžio informaciją apie lankytojų naudojimąsi internetiniu puslapiu;
  • analitiniai slapukai, leidžiantys atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojų apsilankymų skaičių, stebėti, kokiomis internetinio puslapio sekcijomis lankytojai naudojasi, taip pat renkantys kitą informaciją, susijusią su svetainės naudojimu. Šie slapukai suteikia Tututis informaciją, kuri panaudojama internetinio puslapio tobulinimui ir naujų funkcijų diegimui;
  • funkciniai slapukai, padedantys atpažinti ir įsiminti internetiniame puslapyje besilankiusius lankytojus, jų lankytas internetinio puslapio sekcijas, naudotas internetinio puslapio funkcijas, internetiniame puslapyje darytus pakeitimus ir kitus internetiniame puslapyje atliktus pasirinkimus. Pakartotinai lankantis Tututis internetiniame puslapyje jis bus suderintas pagal Jūsų anksčiau atliktus pasirinkimus, išskyrus atvejus, kai Jūs rankiniu būdu pašalinate Tututis internetinio puslapio funkcinius slapukus iš savo interneto naršyklės arba šie slapukai automatiniu būdu yra pašalinami iš jūsų galinio įrenginio pasibaigus slapukų naudojimo laikotarpiui;
  • tiksliniai arba reklaminiai socialinių tinklų paskyrų, nurodytų šios Politikos 5.6 punkte, slapukai, skirti pasiūlyti Jūsų poreikius ir naršymo elgseną atitinkančius pasiūlymus šiose paskyrose apie Tututis teikiamas paslaugas.
 5. Žemiau pateiktoje lentelėje nurodomi Tututis slapukų naudojimo laikotarpiai:

 

7.1.  Inerteto puslapis www.tutis.lt

Slapuko pavadinimas Naudojimo laikotarpis
Griežtai privalomi slapukai
PHPSESSID Baigus naršymo sesiją
_icl_visitor_lang_js 2 dienas
wpml_browser_redirect_test Baigus naršymo sesiją
Funkciniai slapukai
tinv_wishlistkey 2 mėnesius
woocommerce_cart_hash Baigus naršymo sesiją
woocommerce_items_in_cart Baigus naršymo sesiją
wp_woocommerce_session_9850c717bb86980d09337087f48e1254 2 dienas
_ym_uid 1 metai
Tiksliniai arba reklaminiai slapukai
__cfduid 1 metai
 1. Slapukai Tututis internetiniame puslapyje yra naudojami Jūsų sutikimo pagrindu. Jums apsilankius pagrindiniame Tututis internetiniame puslapyje iššokančiame lange galite sutikti, kad būtų įrašomi visi internetiniame puslapyje naudojami slapukai į Jūsų galinį įrenginį. Jei nenorite duoti sutikimo dėl visų Tututis internetiniame tinklapyje naudojamų slapukų įrašymo, galite eiti į slapukų valdymo parametrus, į kuriuos nuoroda pateikiama tame pačiame iššokančiame lange. Slapukų valdymo parametruose galite pažymėti, su kurių kategorijų slapukų įrašymu sutinkate. Griežtai privalomi slapukai įrašomi į Jūsų galinį įrenginį nepriklausomai nuo to, ar davėte sutikimą, kadangi be šių slapukų funkcionavimo negalėsite naudotis visomis Tututis internetinio puslapio funkcijomis. Jei neduosite sutikimo dėl funkcinių slapukų įrašymo, pakartotinai lankantis Tututis internetiniame puslapyje jis nebus suderintas pagal Jūsų poreikius ir anksčiau puslapyje atliktus pasirinkimus. Jei neduosite sutikimo dėl analitinių slapukų įrašymo, Tututis negalės įvertinti, kokie internetinio puslapio patobulinimai ir kokios papildomos funkcijos yra reikalingos, siekiant pagerinti Jūsų naršymo šiame puslapyje kokybę. Jei neduosite sutikimo dėl tikslinių arba reklaminių slapukų įrašymo, Tututis negalės Jums pateikti Jūsų poreikius ir naršymo elgseną atitinkančių pasiūlymų Tututis socialinio tinklo paskyrose.

 

 • ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS
 1. Tututis internetiniame puslapyje tutis.lt tvarkomi Jūsų asmens duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai perduoti Jūsų asmens duomenis Tututis turi teisinę prievolę vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

 • INTERNETINIO PUSLAPIO LANKYTOJŲ TEISĖS
 1. Sutikdami su internetinio puslapio tutis.lt slapukų įrašymu į Jūsų galinį įrenginį, Jūs įgyjate šias teises:
  • teisę susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis;
  • teisę reikalauti ištaisyti, papildyti ar ištrinti Jūsų tvarkomus asmens duomenis;
  • teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
  • teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Tututis, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui;
  • teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.
 2. Jūsų teisių įgyvendinimo sąlygas, apribojimus ir tvarką nustato Tututis Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, su kuriuo galite susipažinti internetiniame puslapyje tutis.lt.
 3. Manydami, kad Tututis internetiniame puslapyje vykdomas Jūsų asmens duomenų tvarkymas neatitinka Reglamento, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų LR įstatymų ir teisės aktų, reguliuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų ar kitaip pažeidžia Jūsų teises ir laisves, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją įstatymų nustatyta tvarka.